Nghĩa Vụ

Nghĩa vụ của người bán:

  • Giao hàng đúng sản phẩm và chất lượng.
  • Giao đúng số lượng hàng đã đặt hàng.
  • Giao chứng từ kèm theo hàng hóa – nếu có.
  • Giao hàng đúng thời hạn và địa điểm.
  • Kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng.
  • Đảm bảo quyền sở hữu đối với hàng hóa mua bán và chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa cho khách hàng.
  • Bảo hành hàng hóa theo đúng qui đinh – nếu có.

Nghĩa vụ của người mua:

  • Nhận hàng.
  • Kiểm tra hàng.
  • Thanh toán tiền.