TRÍ THÔNG MINH NGÔN NGỮ

 ĐỐ HAY ĐÁP GIỎI  ĐỐ HAY ĐÁP GIỎI