TRÍ THÔNG MINH LOGIC

 CHẾ TẠO MÁY BAY  CHẾ TẠO MÁY BAY
 GIỜ CAO ĐIỂM  GIỜ CAO ĐIỂM